מצאו את המשרה הבאה שלכם

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט "קריירה" של ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ

כללי

 1. ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ ("ש.ל.ה") מפעילה אתר אינטרנט זה ("האתר") אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בנוגע לתחומי פעילותה של ש.ל.ה ואפשרויות התעסוקה בש.ל.ה, ואפשרות להעלות מידע תעסוקתי של המשתמשים לצורך בחינת מועמדת למשרות רלוונטיות.
 2. האתר מאפשר למשתמשים לעיין, להעלות או להזין מידע או נתונים אודות המשתמש.
 3. השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא קראו את תנאי השימוש בקפידה. הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמתכם לתנאים אלה.
 4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 5. בתנאי השימוש, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:
  "מידע" – כל מידע המוצג באתר, , מידע טקסטואלי, תכנים, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב וקבצים.
  "משתמש" – כל אדם אשר נכנס לאתר או גולש בו, וזאת בין אם השימוש הוא קבוע או מזדמן.

השימוש באתר ובמידע

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף לכל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ולהנחיות ש.ל.ה. בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בש.ל.ה או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין או בעקיפין) לנזק כלשהו לש.ל.ה או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של ש.ל.ה או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעשה באתר כל שימוש לרעה ולא ינקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בש.ל.ה או במשתמשים אחרים לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.
 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או המידע המוצג בו ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לש.ל.ה או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 4. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של ש.ל.ה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי ש.ל.ה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 5. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר.
 6. המשתמש מתחייב ליידע את ש.ל.ה באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.
 7. ש.ל.ה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין.

פרטי המשתמש

 1. המשתמש לא חייב למסור פרטים אישיים כלשהם לש.ל.ה, מסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של ש.ל.ה. ש.ל.ה מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין.
 3. האתר כולל שירותים מקוונים שמציעה ש.ל.ה באופן פרטני ומותאם למשתמש, ובכללם: חיפוש משרות, הגשת מועמדות למשרות, וקבלת מידע אודות המשרות הפתוחות בש.ל.ה ("השירותים האישיים").
 4. מוסכם כי לצורך קבלת השירותים האישיים, כולם או חלקם, המשתמש רשאי למסור את פרטיו האישיים, וכי ש.ל.ה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים כפי שנמסרו על ידי המשתמש לרבות שליחת כל הודעה או תזכורת.
 5. ש.ל.ה תהא רשאית, בכפוף לכל דין להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. בכפוף לכל דין, ש.ל.ה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, בנסיבות שיצריכו זאת על פי שיקול דעתה.

הזכויות הקנייניות באתר

 1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בש.ל.ה או מי מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן לש.ל.ה.
 2. התוכן והמידע באתר, לרבות תוכנה, קוד או חומרים אחרים וכן התשתית המשמשת להעברת התוכן והמידע הם בבעלותה הבלעדית של ש.ל.ה.
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי באתר בלבד, ואינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר או במידע.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפרסם את המידע או חלק ממנו באינטרנט או במדיה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יבצע התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, ביחס למידע או בחלק ממנו.
 5. כל סימני המסחר המוזכרים באתר, לרבות סימני המסחר הרשומים, שמות מוצרים ושמות חברה או לוגו המוזכרים באתר הם רכושם הבלעדי של ש.ל.ה. ומהווים חלק מקניינה הרוחני.
 6. כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר לש.ל.ה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
 7. המשתמש מתחייב:
  • שלא לשנות, להעתיק, לשכפל, למסור, להציג, לבצע, לשעתק, לפרסם, לתת רישיון, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור בשנית כל מידע, תוכנה, מוצרים, או שירותים מהאתר.
  • שלא לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של ש.ל.ה מראש ובכתב.
  • שלא לעשות כל פעולה אשר לשיקול דעתה של ש.ל.ה תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על האתר או תשתית האתר.
  • שלא לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך או להנדס לאחור (Reverse Engineering) כל תוכנה בשימוש על ידי ש.ל.ה בקשר עם האתר.

מידע האסור בפרסום 

 1. בכניסה לאתר, בפרסום בו ובשימוש בו הגולשים מתחייבים:

 

 • להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני או מעליב.
 • להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק, דואר זבל והודעות מסחריות.
 • לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, תמונות ללא זכויות יוצרים והפרת זכויות יוצרים על כל יצירה שהיא, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

פרסומות

 1. האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד. אין ש.ל.ה. אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים, לרבות באנרים, ביג באנרים, אתרי אינטרנט, אתרי מידע או תוכן שיווקי.
 2. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. אין ש.ל.ה. אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים.
 3. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

אחריות

 1. השירותים והתכנים באתר זמינים כפי שהם ("As-Is"), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ש.ל.ה בגין תכונות של השירותים או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. ש.ל.ה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, והפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, במידע או להסתמכות המשתמש עליו.
 3. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ש.ל.ה או מי מטעמה לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. ש.ל.ה תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות בהתאם להוראות הדין. ש.ל.ה מתחייבת לא למסור לצד שלישי כל מידע בנוגע למשתמש, למעט בנסיבות הבאות: (1) רשות מוסמכת דרשה מידע בנוגע למשתמש; (2) המשתמש הסכים למסירת המידע; (3) בהתאם להוראת דין.
 5. ש.ל.ה לא תישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.
 6. המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה האחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע).
 7. ש.ל.ה אינה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים המקושרים מהאתר. בכלל זה ש.ל.ה לא תישא באחריות למידע המתפרסם באתרים אלה, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. ש.ל.ה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אחרים אלה.

סמכויות ש.ל.ה וזכויותיה

 1. ש.ל.ה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
 2. ש.ל.ה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת בלא הודעה מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ש.ל.ה, וש.ל.ה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם שינוי כאמור.
 3. ש.ל.ה רשאית, לפי שיקול דעתה, למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), או לבטל רישום של משתמש לאתר.
 4. ש.ל.ה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, כתוצאה משיבושים ברשת האינטרנט או מכל סיבה אחרת, ולא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, או עגמת נפש שייגרמו למשתמש עקב כך.
 5. ש.ל.ה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים.
 6. ש.ל.ה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל סוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות בין מטעמה ובין מטעם צדדים שלישיים. המשתמש פוטר את ש.ל.ה מכל אחריות או חבות הקשורה או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של ש.ל.ה.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את ש.ל.ה. בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. בכל סכסוך נושא תנאי שימוש אלה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

מחיקת תוכן

 1.  ש.ל.ה. רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, ש.ל.ה. תהיה רשאית למחוק מידע מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את ש.ל.ה. לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
 2. ש.ל.ה. רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. ש.ל.ה. אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
 4. ש.ל.ה. עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

חסימת גישה

 1. ש.ל.ה. רשאית למנוע מכל משתמש (רשום או לא רשום) את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה. כמו כן רשאית ש.ל.ה. לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר.
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

 

כללי

 1. גיל: על מנת להשתמש באתר ו/או בשירות (עם רישום או בלעדיו) יהיה עליך להיות בן 18 שנים או יותר, או לקבל את רשות ההורים או האפוטרופוס לשימוש.
 2. היקף: האתר, האפליקציה והשירות מיועדים לשימושך הלא-מסחרי והאישי בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרות עסקיות. במידה ותהיה מעוניין להשתמש במידע מהאתר או מהשירותים לצורך מטרות מסחריות, אנא צור קשר עם האתר באמצעות הדואר או באמצעות הודעת דוא"ל ואנו נשמח לדון עמך בנוגע לכך. לשם הסר כל ספק, כריית מידע (Scraping) מן האתר שלנו הינה אסורה.
 3. ציוד: השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. על מנת להשתמש באתר או בשירות, יידרשו ממך חיבור לאינטרנט וחיבורי טלקומוניקציה מתאימים. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

 

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
 3. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להימחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

 

תנאי שימוש באתר האינטרנט "קריירה" של ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ

כללי

 1. ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ ("ש.ל.ה") מפעילה אתר אינטרנט זה ("האתר") אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בנוגע לתחומי פעילותה של ש.ל.ה ואפשרויות התעסוקה בש.ל.ה, ואפשרות להעלות מידע תעסוקתי של המשתמשים לצורך בחינת מועמדת למשרות רלוונטיות.
 2. האתר מאפשר למשתמשים לעיין, להעלות או להזין מידע או נתונים אודות המשתמש.
 3. השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא קראו את תנאי השימוש בקפידה. הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמתכם לתנאים אלה.
 4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 5. בתנאי השימוש, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:
  "מידע" – כל מידע המוצג באתר, , מידע טקסטואלי, תכנים, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב וקבצים.
  "משתמש" – כל אדם אשר נכנס לאתר או גולש בו, וזאת בין אם השימוש הוא קבוע או מזדמן.

השימוש באתר ובמידע

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף לכל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ולהנחיות ש.ל.ה. בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בש.ל.ה או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין או בעקיפין) לנזק כלשהו לש.ל.ה או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של ש.ל.ה או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעשה באתר כל שימוש לרעה ולא ינקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בש.ל.ה או במשתמשים אחרים לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.
 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או המידע המוצג בו ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לש.ל.ה או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 4. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של ש.ל.ה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי ש.ל.ה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 5. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר.
 6. המשתמש מתחייב ליידע את ש.ל.ה באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.
 7. ש.ל.ה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין.

פרטי המשתמש

 1. המשתמש לא חייב למסור פרטים אישיים כלשהם לש.ל.ה, מסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של ש.ל.ה. ש.ל.ה מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין.
 3. האתר כולל שירותים מקוונים שמציעה ש.ל.ה באופן פרטני ומותאם למשתמש, ובכללם: חיפוש משרות, הגשת מועמדות למשרות, וקבלת מידע אודות המשרות הפתוחות בש.ל.ה ("השירותים האישיים").
 4. מוסכם כי לצורך קבלת השירותים האישיים, כולם או חלקם, המשתמש רשאי למסור את פרטיו האישיים, וכי ש.ל.ה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים כפי שנמסרו על ידי המשתמש לרבות שליחת כל הודעה או תזכורת.
 5. ש.ל.ה תהא רשאית, בכפוף לכל דין להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. בכפוף לכל דין, ש.ל.ה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, בנסיבות שיצריכו זאת על פי שיקול דעתה.

הזכויות הקנייניות באתר

 1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בש.ל.ה או מי מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן לש.ל.ה.
 2. התוכן והמידע באתר, לרבות תוכנה, קוד או חומרים אחרים וכן התשתית המשמשת להעברת התוכן והמידע הם בבעלותה הבלעדית של ש.ל.ה.
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי באתר בלבד, ואינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר או במידע.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפרסם את המידע או חלק ממנו באינטרנט או במדיה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יבצע התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, ביחס למידע או בחלק ממנו.
 5. כל סימני המסחר המוזכרים באתר, לרבות סימני המסחר הרשומים, שמות מוצרים ושמות חברה או לוגו המוזכרים באתר הם רכושם הבלעדי של ש.ל.ה. ומהווים חלק מקניינה הרוחני.
 6. כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר לש.ל.ה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
 7. המשתמש מתחייב:
  • שלא לשנות, להעתיק, לשכפל, למסור, להציג, לבצע, לשעתק, לפרסם, לתת רישיון, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור בשנית כל מידע, תוכנה, מוצרים, או שירותים מהאתר.
  • שלא לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של ש.ל.ה מראש ובכתב.
  • שלא לעשות כל פעולה אשר לשיקול דעתה של ש.ל.ה תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על האתר או תשתית האתר.
  • שלא לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך או להנדס לאחור (Reverse Engineering) כל תוכנה בשימוש על ידי ש.ל.ה בקשר עם האתר.

מידע האסור בפרסום 

 1. בכניסה לאתר, בפרסום בו ובשימוש בו הגולשים מתחייבים:

 

 • להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני או מעליב.
 • להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק, דואר זבל והודעות מסחריות.
 • לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, תמונות ללא זכויות יוצרים והפרת זכויות יוצרים על כל יצירה שהיא, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

פרסומות

 1. האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד. אין ש.ל.ה. אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים, לרבות באנרים, ביג באנרים, אתרי אינטרנט, אתרי מידע או תוכן שיווקי.
 2. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. אין ש.ל.ה. אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים.
 3. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

אחריות

 1. השירותים והתכנים באתר זמינים כפי שהם ("As-Is"), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ש.ל.ה בגין תכונות של השירותים או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. ש.ל.ה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, והפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, במידע או להסתמכות המשתמש עליו.
 3. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ש.ל.ה או מי מטעמה לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. ש.ל.ה תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות בהתאם להוראות הדין. ש.ל.ה מתחייבת לא למסור לצד שלישי כל מידע בנוגע למשתמש, למעט בנסיבות הבאות: (1) רשות מוסמכת דרשה מידע בנוגע למשתמש; (2) המשתמש הסכים למסירת המידע; (3) בהתאם להוראת דין.
 5. ש.ל.ה לא תישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.
 6. המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה האחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע).
 7. ש.ל.ה אינה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים המקושרים מהאתר. בכלל זה ש.ל.ה לא תישא באחריות למידע המתפרסם באתרים אלה, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. ש.ל.ה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אחרים אלה.

סמכויות ש.ל.ה וזכויותיה

 1. ש.ל.ה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
 2. ש.ל.ה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת בלא הודעה מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ש.ל.ה, וש.ל.ה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם שינוי כאמור.
 3. ש.ל.ה רשאית, לפי שיקול דעתה, למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), או לבטל רישום של משתמש לאתר.
 4. ש.ל.ה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, כתוצאה משיבושים ברשת האינטרנט או מכל סיבה אחרת, ולא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, או עגמת נפש שייגרמו למשתמש עקב כך.
 5. ש.ל.ה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים.
 6. ש.ל.ה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל סוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות בין מטעמה ובין מטעם צדדים שלישיים. המשתמש פוטר את ש.ל.ה מכל אחריות או חבות הקשורה או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של ש.ל.ה.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את ש.ל.ה. בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. בכל סכסוך נושא תנאי שימוש אלה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

מחיקת תוכן

 1.  ש.ל.ה. רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, ש.ל.ה. תהיה רשאית למחוק מידע מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את ש.ל.ה. לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
 2. ש.ל.ה. רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. ש.ל.ה. אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
 4. ש.ל.ה. עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

חסימת גישה

 1. ש.ל.ה. רשאית למנוע מכל משתמש (רשום או לא רשום) את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה. כמו כן רשאית ש.ל.ה. לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר.
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

 

כללי

 1. גיל: על מנת להשתמש באתר ו/או בשירות (עם רישום או בלעדיו) יהיה עליך להיות בן 18 שנים או יותר, או לקבל את רשות ההורים או האפוטרופוס לשימוש.
 2. היקף: האתר, האפליקציה והשירות מיועדים לשימושך הלא-מסחרי והאישי בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרות עסקיות. במידה ותהיה מעוניין להשתמש במידע מהאתר או מהשירותים לצורך מטרות מסחריות, אנא צור קשר עם האתר באמצעות הדואר או באמצעות הודעת דוא"ל ואנו נשמח לדון עמך בנוגע לכך. לשם הסר כל ספק, כריית מידע (Scraping) מן האתר שלנו הינה אסורה.
 3. ציוד: השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. על מנת להשתמש באתר או בשירות, יידרשו ממך חיבור לאינטרנט וחיבורי טלקומוניקציה מתאימים. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

 

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
 3. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להימחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

 

להמשך קריאה